Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

Lederrollen Hvordan utvikle godt lederskap - alene og sammen?

Innhold i artikkel:

Hvem er du som leder på egenhånd og hvem er du sammen med dine lederkolleger? Hvordan finner du veien som ny skoleleder? Hva er forskjellen på å være en ledergruppe og en gruppe ledere? Hva er konsekvensene av å være det ene eller det andre? I denne artikkelserien finner dere fagstoff og refleksjonspørsmål for å arbeide med utvikling av lederskap, både individuelt og i ledergruppen.

Utvikling av ledelse i skolen

"Forskningen på ledelse har lenge vært preget av skiftende trender som har gått under betegnelser som for eksempel transformasjonsledelse, relasjonsledelse, læringsledelse og endringsledelse. Slike trender har også påvirket forskningen på skoleledelse. I en sammenstilling av forskning om hvordan skoleledelse påvirker elevenes læring, presenterer og analyserer Kenneth Leithwood, Karen Seashore Louis, Stephen Anderson og Kyla Wahlstrom (2004) funn fra nesten 300 artikler som er publisert i perioden ca. 1980 til 2004. De mener at trendforskningen til dels har fungert som en uheldig avsporing og i liten grad har bidratt til å kaste lys over de faktiske lederutfordringene i skolen. Derfor anbefaler de å erstatte det de kaller en «slagordpreget» forståelse av ledelse med begreper som mer presist beskriver hva som faktisk er gode ledelsespraksiser i skolen. I stedet for å utvikle én lederprofil (etter varierende trender) eller rendyrke én egenskap, må skoleledere beherske et stort repertoar av ledelsespraksiser og vite når og hvordan de skal velge blant de ulike alternativene. Litteraturgjennomgangen viser at det er noen grunnleggende kjernepraksiser som alle ledere må beherske. De handler om: å formulere og kommunisere mål og gi retning for arbeidet, motivere og inspirere medarbeidere og tilpasse organisasjonens strukturer til det arbeidet som skal gjøres."

Om "Skoleledelse" fra Kunnskapssenteret for utdanning

Del artikkel: