Fagstoff Lesetid: 2 min. Sist endret

Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole

Innhold i artikkel:

KS, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet har et felles ønske om å styrke profesjonsfellesskapet og deler ekspertutvalgets oppfatning om at profesjonsfellesskapet er en helt sentral arena for god barnehage- og skoleutvikling.Hvilke utfordringer og muligheter ligger i å utvikle et profesjonsfellesskap sammen?

Artiklene i samlingen

KS og Utdanningsforbundet ga i 2011 ut heftet «Ledere og tillitsvalgte sammen om god utdanningsledelse». Dette nye heftet, Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole er en oppfølging som tar opp i seg den økte oppmerksomheten på profesjonsfellesskapet.

KS, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet vil med dette heftet se på hvordan de tillitsvalgte og profesjonen inkludert skoleledelsen kan samarbeide om utviklingsprosessene.

Artiklene i heftet:

For at den enkelte barnehage og skole skal komme i posisjon for felles profesjonsutvikling, vil det være viktig at samspillet mellom ledelse og tillitsvalgte kjennetegnes av:

ÅPENHET Det må være tydelighet om formål og retning. Det er viktig at både ledelse og tillitsvalgte stimuleres til åpenhet. Åpenhet er ikke det samme som harmoni – det er viktig å erkjenne at det skal være rom for kritikk og uenighet. I et åpent klima er det ingen grunn til å gjemme vekk kontroversielle problemstillinger.

DIALOG Dialogen er den herredømmefrie samtalen. Et viktig kjennetegn er viljen til å møte den andre med oppriktig interesse, og det å anstrenge seg for å forstå den andres oppfatninger og begrunnelser. Dette forutsetter en gjensidighet. Bare å fremføre sitt eget budskap er ikke dialogorientert. Å opparbeide og fastholde en dialogisk arbeidsform er en oppgave for både ledelsen og de tillitsvalgte.

LIKEVERDIGHET Likeverdigheten må forankres i at partene har et felles ansvar for å utvikle en god, åpen og løsningsorientert  samarbeidskultur. Skal partene lykkes i det samfunnsoppdraget det er å skape den gode barnehage og skole, er likeverdigheten et felles ansvar.

MULIGHETSORIENTERING. De generelle intensjonene i avtaleverket er nærmest grenseløse når det gjelder muligheter lokalt. Det eneste som begrenser, er partene selv. Styrken i et medskapende samarbeid ligger i at man i fellesskap kan jobbe etter langsiktige utviklingslinjer som fremmer barnas læring og utvikling.

Del artikkel: