Om Led skole Lesetid: 4 min. Sist endret

Om Led skole Arbeidsgiver- og egenutviklingsverktøy for god skoleledelse

Innhold i artikkel:

Led tilbyr et rammeverk for utvikling av lederne i skolen - med fokus på mellomlederne og ledergruppene der de finnes. I tillegg fungerer Led som et selvutviklings- og arbeidsgiververktøy for kommuner og fylkeskommuner, med hensikt å bidra til å rekruttere, støtte, utvikle og beholde gode ledere og ledergrupper i skolen.

Hensikten med Led skole

Verktoy.PNG#asset:1359


Led skal være et verktøy for kommuner og fylkeskommuner til å rekruttere, utvikle, støtte og beholde gode mellomledere og ledergrupper i skolen. Rammeverket fungerer som selvutviklingsverktøy både for skolelederne og kommunen/fylkeskommunen som arbeidsgiver.

Led løfter frem mellomlederne og dermed ledergruppene som ressurser og utviklingsarenaer for god lederskap, men temaer og problemstillinger vil like gjerne være relevant for skoler uten ledergrupper. 

Led har et ekstra fokus på å fremheve mellomlederne i skolen fordi forskning på deres rolle beskriver mellomlederne som underutnyttede ressurser. Det anbefales derfor at det tenkes nytt rundt hvilke mellomlederne skal fylle. Hva denne "nytenkingen" innebærer vil ikke være likt fra skole til skole, men rolleavklaringer og konkrete forventninger til skolens mellomledere vil gi dem tydeligere handlingsrom og større trygghet i jobben.

Ledere i skolen har en viktig funksjon og kan ha stor betydning for elevenes læring. God ledelse kjennetegnes av noen sentrale ferdigheter, og for å tilegne seg disse ferdighetene trenger man arenaer hvor man kan øve, trene og reflektere sammen med andre som er i samme situasjon. 

Skolenes ledergrupper bør være naturlige utviklingsarenaer for et slikt arbeid, i tillegg til samlinger der ledergrupper møtes på tvers i kommunen/fylkeskommunen. 

Gjennom rammeverket i Led skole kan disse møteplassene bli arenaer for å skape organisasjonsutvikling gjennom å utvikle trygge ledere og ledergrupper som støtter, utfordrer og utvikler hverandres lederferdigheter.

Særlig skal programmet være behovsrettet og ha et praktisk siktemål.

Led-rammeverket og moduler

Led skole rammeverket består av tre hovedsøyler som setter ramme for de syv fagmodulene.

Fullstendig informasjon om rammeverket og modulene finner du finner du ved å klikke på lenken nederst på denne siden.

Kunnkapsgrunnlag for Led skole

Fagstoff.PNG#asset:1357


Led skole er utviklet av KS, med finansiering fra KS’ FoU-fond, OU-fondet og Kunnskapsdepartementet. 

- Kunnskapsgrunnlaget for Led baserer seg på innspill fra Forum for fylkesutdanningssjefer, Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk og Grunnskolefaglig nettverk. I har tillegg er det blitt gjennomført intervjuer og prosesser med ca 300 rektorer og mellomledere og tillitsvalgte. 

- Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har i tillegg sittet i en gruppe som har bidratt med innspill til utforming og tematikk.

- KS har også tatt initiativ til å utarbeide teori- og forskningsgrunnlag for Led, noe som har resultert i rapportene «Mellomledere i norsk grunn- og videregående skole» fra Rambøll og den systematiske kunnskapsoversikten «Mellomledere i skolen» fra Kunnskapssenteret for utdanning (offentlig tilgjengelig ultimo 2018).

- Prosjektgruppen internt i KS har bestått av representanter fra avdelinger for utdanning, arbeidsgiverpolitikk, innovasjon og forhandling, samt rådgivere fra KS’regionkontorer. 

- I utviklingen av Led skole har det vært viktig å hente erfaringer fra andre relevante programmer, slik som KS’ skoleeierprogram/ABSOLUTT og 10-faktor medarbeiderundersøkelsen. Metoder og temaer i rektorutdanningen og veilederkorpset blir også lagt til grunn for Led, i samarbeid med Udir. 

- Andre viktige samarbeidspartnere er Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Paulsen utvikler verktøy tilknyttet rammeverket og fungerer som faglig rådgiver for Led-prosjektet. Paulsen har doktorgrad om mellomlederrollen i skolen og underviser blant annet på rektorutdanningen. KS konsulent med direktør Åsbjørn Vetti og seniorrådgivere Hanne Kjensli og Ingelin Burkeland har også vært bidragsytere i utprøving og pilotering av Led, samt innhold til nettsiden www.ksled.no. Kommuneforlaget bidrar også med redaksjonell kompetanse og innhold til nettsiden.

- Led skole er også omtalt i St.meld. 21 "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen".


- Verktøyene (untatt ståstedsanalysen) og metodene i Led skole er generiske og kan brukes til mange formål. Verktøyene og metodene har heller ingen "eiere", men blir gjengitt og videreutviklet i mange bøker, nettsider m.m. I tillegg til egne erfaringer fra prosesslederrollen har vi særlig sett til nettsidene www.prosesslederverktøy.no, og www.prosjekthåndboka.no, samt bøkene  "Prosesslederboka" av Pål Tangaard (Lent), "Effektive ledergrupper" av Bang og Middelfart og "Ledergruppen. Fra meg og mitt til vi og vårt" av Erik Slinning. Lenker fnner du i boksen til høyre.

- Fullstendig litteraturliste for nettsiden og programmet vil bli publisert så snart den tekniske løsningen er på plass. 

Litteratur

Prosessverktøy Lent toolbox

Prosesslederboka av Pål Tangaard (Lent)

Prosjekthåndboka  Henriette S. Scharning og Jonas D. Aakre

Effektive ledergrupper av Bang og Middelfart

Ledergruppen. Fra meg og mitt til vi og vårt av Erik Slinning.

Del artikkel: