Om Led skole Lesetid: 1 min. Sist endret

Rektors rolle i Led skole Hva må rektor vite og gjøre?

Rektor spiller en avgjørende rolle i å skape rolleklarhet og ta ansvar for at skolens ledergruppe blir et rom for å skape trygge ledere med høy gjennomføringskraft.

Hva kreves av rektor 

Utvikling innebærer aktiv deltakelse og det er viktig med både forankring og forpliktelse blant lederne som skal delta. Rektor spiller en viktig rolle for å få til dette i sin ledergruppe.

Samlingene på tvers av skoler gir mulighet til å diskutere utfordringer og muligheter med ledere på tvers av organisasjonen og en effekt kan være at de blir kjent og kan hjelpe og støtte hverandre også utenom samlinger. For rektor og dennes ledergruppevil temaene på samlingene brukes til å diskutere «Hva betyr dette for vår ledergruppe, og for meg som individuell leder?»

Lederutvikling som virker må ha stort fokus på øving og refleksjon over egen praksis, noe som vil skje både på og mellom Led-samlingene. I Led vil rektor ha det overordnede ansvaret for å sørge for at forberedelser og oppfølging av samlinger blir gjennomført i den enkelte ledergruppe.


Kartlegging av lederkapasitet ved egen skole

Med i programmet følger et verktøy for kartlegging av lederkapasiteten ved hver enkelt skole; et egenevalueringsverktøy. Her skal det fokuseres på skolens og ledernes spesifikke forutsetninger, prosessarbeid og oppnådde resultater. Resultatene fra denne kartleggingen vil danne en del av kunnskapsgrunnlaget for Led skole i den enkelte kommune og fylkeskommune. Resultatene vil også være viktige for rektor til å drive utvikling av lederkapasiteten på sin skole.

Samlinger

Deltakerne på samlingene er skolenes ledergrupper, det vil si rektor og ledernivået under rektor. Deltakerne bør ha personalansvar. Rektor har ansvar for at Led-samlingene forberedes og følges opp etter planen som blir satt.

Del artikkel: